Turint tikslą pašalinti fizines, emocines, informacines, socialines kliūtis ir užtikrinti kokybišką švietimą kiekvienam vaikui mokantis drauge su savo bendraamžiais jam artimiausioje švietimo įstaigoje, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą, iki 2024 m. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija siekia stiprinti bendrosios paskirties mokyklų pasirengimą priimti ir ugdyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius. 2020 m. spalio mėn., pakeitus Švietimo įstatymą, numatyta, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai nuo 2024 m., remiantis tais pačiais kriterijais, kaip ir kiti vaikai, bus priimami į artimiausią jų gyvenamoje zonoje veiklą vykdančią bendrojo lavinimo ugdymo įstaigą. Tuo tarpu specialiose mokyklose, tėvams (globėjams ar rūpintojams) pageidaujant, bus ugdomi tik labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, kuriems reikalinga nuolatinė sveikatos priežiūra, kitos socialinės paslaugos.

Informacija

Įtraukusis ugdymas

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijos

Įtraukusis ugdymas ikimokykliniame ugdyme

Įtraukusis ugdymas praktikoje 

Įtraukiojo ugdymo metodų taikymas

Kaip dirbti su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų

Priemonės  mokiniams su specialiaisiais poreikiais

Rekomendacijos tėvams ir pedagogams

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai