VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ VYKDYMAS: Viešųjų pirkimų procedūros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (jo aktuali redakcija), jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.

2022 m. viešųjų pirkimų planas 

Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės