Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Jonavos  rajono Šveicarijos progimnazijos smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos klasės vadovo veiklos tvarkos aprašas 

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas

Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarka

1-4 ir 5-8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašas

 Mokinių asmens bylų tvarkymo tvarkos aprašas

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarka

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ugdymo vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas

Paramos gavimo ir panaudojimo tvarka 

Nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas

Progimnazijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijoje tvarka

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Voveraitė“ pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašas       

Informacinių komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Mažos vertės pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarka

Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas

Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas

Mokinių ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo tvarka

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir pedagoginio švietimo tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Mokinių sveikatos priežiūros tvarka

Bendravimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarka

Pedagoginių darbuotojų budėjimo ir mokinių saugumo užtikrinimo tvarka 

Progimnazijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašas

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Progimnazijos darbuotojų etikos kodeksas

Švietimo stebėsenos tvarkos aprašas

Mokyklinio autobuso naudojimo tvarka

Psichologinės pagalbos teikimo tvarka

Neatlygintino naudojimosi progimnazijos patalpomis ir joje esančiu inventoriumi tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės

Elektroninio dienyno tvarkos aprašas

Priėmimo į Jonavos rajono Šveicarijos progimnaziją pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas tvarka

Saugaus elgesio taisyklės laukiant mokyklinio autobuso, autobuse ir kelyje

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės