1. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

 

 

Šveicarijos progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos fondų investicijų projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas.

 Projektu siekiama padidinti mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį mokymo(si) procesą. Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje: http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

 Mokytojams yra sukurti veiklų aprašai, skirti padėti pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones.

 Šie aprašai yra patalpinti projekto svetainėje „Vedlys“

 (http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#1-4).

Mokyklos gamtos ir technologinių mokslų laboratorijoje vyksta 1-4 kl. pasaulio pažinimo, 5-10 kl. biologijos, chemijos pamokos, gamtos mokslų neformaliojo švietimo užsiėmimai, kurių metu naudojamos gautos priemonės ir įranga.

 

  

 

2. Sveikatą  stiprinanti mokykla

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas –

Stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.                                                 

Sveikatą stiprinančios mokyklos vertybės ir principai

Vertybės:

  • Visiems lygios teisės į mokslą ir sveikatą.
  • Nuoseklumas ir darnumas. Sisteminė ir ilgalaikė programinė veikla, užtikrinanti darnų ryšį tarp sveikatos, išsilavinimo ir vystymosi.
  • Įtrauktis. Įvairovė suprantama kaip vertybė, kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaučiasi saugus ir gerbiamas.
  • Įgalinimas. Skatinamas kiekvieno įsitraukimas į aktyvią veiklą.
  • Sveikatinimo veikla mokykloje grindžiama demokratijos principais.

Principai:

  • Visaapimantis visos mokyklos bendruomenės sveikatinimo veiklos suvokimas ir požiūris į sveikatą. Kiekvienos klasės sveikatos stiprinimo veikla darniai susijusi su visos mokyklos sveikatinimo strategija, sveikatai palankios mokyklos aplinkos kūrimu, sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymu bei visos mokyklos bendruomenės įsitraukimu į šią veiklą.
  • Visi bendruomenės nariai, dalyvaudami sveikatos stiprinimo veikloje, jaučiasi šeimininkais.
  • Mokyklos privalumas. Sveikatą stiprinanti mokykla sukuria geresnes mokymosi ir mokymo sąlygas, nes sveiki mokiniai geriau mokosi, o sveikas personalas geriau dirba.

 

3. 2021-2022 m.m. mokykloje įgyvendinama psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Savu keliu“. Programos paskirtis – įgalinti mokyklos bendruomenes mažinti mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką ir skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi. Programos įgyvendinime dalyvauja visa mokyklos bendruomenė: 2–8 klasių mokiniai, jų tėvai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, kiti mokykloje dirbantys darbuotojai bei socialiniai partneriai. Programos temos ir užsiėmimų formos yra pritaikytos vaikų amžiui, kūrybiškos, inovatyvios. Programoje naudojami šiuolaikinio įtraukiančio ugdymo ir informavimo metodai bei technikos: diskusijos, praktinės užduotys, vaidmeniniai, komandiniai žaidimai, darbas grupėse, porose ir kiti metodai bei technikos.

 

 

4. 2021-2022 m.m. 1 kl. mokiniams skirta programa „Zipio draugai“. Ši programa moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas. Programos užsiėmimus veda pradinio ugdymo mokytoja V.Žiemienė.

 

5. 2021-2022 m. m. mokykloje vykdomas tęstinis projektas „Mega Kids“. Projektas skirtas jungtinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo gruėps mokiniams, skirtas lavinti jų sportinius, meninius gebėjimus, ugdyti kūrybiškumą, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Projekto tikslas – ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, atsižvelgiant į priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinių unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Projekto tvarkaraštis: užsiėmimai vyksta kiekvieną darbo dieną, 12.00-13.00 val. Užsiėmimus veda: dailės vyresnioji mokytoja Diana Cigasaitė, muzikos mokytoja Dalia Toločkienė, kūno kultūros vyresnioji mokytoja Daiva Juknelienė, choreografijos mokytoja Dovilė Vaitukaitienė, anglų k. mokytoja Eglė Lukošenkina.

 

 

6. 1-8 kl. mokiniai 2021-2022 m.m. dalyvauja respublikiniame projekte „Sveikatiada“. „Sveikatiada“ - tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu moksleiviai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien moksleiviai, bet ir mokytojai, administracijos darbuotojai bei tėvai. Projektą mokykloje įgyvendina socialinė pedagogė A.Navikaitė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė I. Pratkelienės.

http://sveikatiada.lt/