Švietimo pagalbos specialistai ir mokytojų padėjėjai

 

  

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Irena Pratkelienė, tel. (8 600) 15 681, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Psichologė Diana Cigasaitė

Darbo laikas:  trečiadieniais 8.00 – 13.00 val.

Psichologinės pagalbos tikslas - padėti mokiniams ir mokytojams susikurti ar atgauti dvasinę darną, gebėjimą kokybiškai ir sveikai gyventi bei mokytis.

Psichologinės pagalbos uždaviniai:

 • Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bei padėti jas spręsti.
 • Stiprinti mokytojų, tėvų gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų.
 • Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo(-si) procese.

Psichologo veiklos kryptys:

 • Konsultavimas (mokinių, jų tėvų, mokytojų individualus konsultavimas, aptariant ir sprendžiant asmenines problemas).
 • Tiriamoji veikla (tirti, analizuoti kylančias psichologines problemas ir jas spręsti).
 • Įvertinimas (mokinio psichodiagnostinis vertinimas, išvadų teikimas, rekomendacijų rengimas ir teikimas mokytojams, tėvams).
 • Šviečiamoji veikla (mokinių, jų tėvų, mokytojų švietimas aktualiais psichologiniais klausimais).

Pagalba mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • Mokinys (savarankiškai, neturint 16 metų, gaunamas tėvų sutikimas);
 • Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • Mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

 

Socialinė pedagogė Rasa Kilijonaitė

el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

tel. 834947280

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas, teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokyklos administracija, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.

Socialinio pedagogo veikla:

 • Padeda mokiniams adaptuotis mokykloje;
 • Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
 • Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;
 • Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje ir užjos ribų;
 • Vykdo prevencines programas;
 • Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.
 • Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

Socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

 • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).
 • Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja).
 • Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako).
 • Korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja).
 • Šviečiamąją (informuoja, aiškina).
 • Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia-perduoda informaciją).
 • Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti).
 • Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus).
 • Socialinio ugdymo.

 

Specialioji pedagogė Jolanta Jaščemskė

el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

telefonas: ( 8 603) 02293

konsultacijų laikas:

I-IV  nuo 8.00 iki 10.00 val.

Specialioji pedagogė vykdo šias funkcijas: 

 • įvertina mokinių raidos ypatumus, nustato vaiko ugdymosi  sunkumus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje;
 • esant poreikiui, siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems raidos sutrikimų bei mokymo(si) sunkumų; rengia dokumentus mokyklos VGK bei Jonavos r. ŠPT pedagoginės psichologinės pagalbos skyriui;
 • bendradarbiauja su mokytojais, aptaria specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes;
 • padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti šių mokinių ugdymo programas; konsultuoja mokytojus specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
 • bendradarbiauja su specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, konsultuoja juos pagalbos namuose teikimo klausimais;
 • rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių sutrikimų šalinimui;
 • supažindina progimnazijos bendruomenę su sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

 

Logopedė Daiva Jurevičienė

Tėvus  ( globėjus) konsultuoja:

I-IV      8.00-10.00

Logopedo pagrindinis uždavinys – rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei kitų komunikacijos sutrikimų korekcija.

Logopedo teikiama pagalba

 • Mokinių kalbos ir kalbėjimo gebėjimų bei raidos vertinimas,  kalbos ir kalbėjimo sutrikimų nustatymas.
 • Tiesioginės ir netiesioginės individualios, pogrupinės, grupinės logopedinės pagalbos planavimas ir teikimas.
 • Logopedinės pagalbos rezultatų vertinimas ir aptarimas su mokiniu, jo šeimos nariais ir (ar) kitais suinteresuotais asmenimis.
 • Informacijos sklaida ir mokyklos bendruomenės ( pedagogų, tėvų ) švietimas apie kalbėjimo ir kalbos sutrikimus,  aktualiais kalbėjimo ir kalbos  sutrikimų prevencijos bei jų  šalinimo klausimais.