Patvirtintos atnaujintos mokyklinės programos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija sutelkė tyrėjų ir praktikų grupę, kuri iki 2021-2022 m.m. pradžios parengė Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo gairių projektą – išgrynintas kryptis, ko ir kaip turi būti mokomi mokiniai, įvertinant visuomenės ir valstybės ateities poreikius. Svetainėje https://www.mokykla2030.lt/   skelbiami naujausi priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektai.   

Atnaujinant bendrąsias programas aktualizuojamas bendrojo ugdymo turinys, pateikiant naujausias mokslo žinias, mokiniui sudarant galimybes ugdytis reikiamus gebėjimus. Siekiama užtikrinti ugdymo turinio dermę, nurodant loginius ryšius tarp atskirų elementų ir išryškinant integravimo galimybes, aprašant mokinių pasiekimus kaip bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą. Taip pat bus sukurti įrankiai mokinių pažangai vertinti ir pagalbai planuoti,  ugdymui diferencijuoti ir individualizuoti, mokinių tiriamajai veiklai skatinti, mokinių kūrybiškumui ir inovatyvumui ugdyti.

Atnaujinta priešmokyklinio ugdymo bendroji programa bus pradėta diegti 2022 m. rugsėjį, kitos atnaujintos bendrosios programos – 2023 m. 

Visų progimnazijos bendruomenės atstovų įsitraukimas labai svarbus, siekiant sklandžiai ir veiksmingai įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius  kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį svetainėje https://www.mokykla2030.lt/    stebėti vaizdo konferenciją UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA?

Ugdymo turinio atnaujinamo koordinacinės darbo grupės 2021-2023 m. veiklos planas

UTA Ką reikia žinoti?

Ugdymo turinio atnaujinimo gairės

Kompetencijų ir vaiko raidos aprašai

Bendrojo ugdymo dalykų programų projektai

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui