PROGIMNAZIJOS  VEIKLOS STRATEGIJA 2020-2022 M.

 

Vizija. Inovatyvi, tolerantiška, atvira naujovėms ir kaitai, visiems bendruomenės nariams suteikianti galimybes atskleisti individualius gebėjimus, tvirtomis vertybinėmis nuostatomis besiremianti ugdymo įstaiga.

 Misija. Teikti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą, ugdyti iniciatyvią, šiuolaikišką, pilietišką asmenybę, stiprinant patyriminį mokymą(si) netradicinėse aplinkose, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos.

 Filosofija. „Tūkstančio mylių kelionė prasideda mažu žingsneliu.“ (Lao-Tzu, kinų patarlė).

Vertybės:

·         Atsakomybė ir sąžiningumas;

·         kūrybingumas ir saviraiška;

·         bendravimo kultūra ir tolerancija;

·         asmeninės pažangos siekis;

·         bendruomeniškumas puoselėjant tradicijas.

 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1.    Mokinių savivaldaus mokymosi ugdymas:

1.1. Ugdyti mokinių mokymosi motyvaciją, skatinti asmeninę atsakomybę už mokymosi rezultatus.

1.2. Stiprinti ryšius tarp mokinių, tėvų, mokytojų, užtikrinant ugdymo(si) tikslų įgyvendinimą.

1.3. Plėtoti šiuolaikinio mokytojo bendrąsias ir profesines kompetencijas.

2. Saugi, savita, mokymuisi palanki aplinka:

2.1. Stiprinti tapatumą su progimnazija, ugdyti pilietiškumą ir atsakomybę.

2.2. Modernizuoti ir gerinti mokymosi aplinkas.

PRIORITETAI 

1.    Mokinių mokymosi pažanga.

2.    Profesinių, asmeninių kompetencijų ugdymas, lyderystės skatinimas.

3.  Mokymuisi ir darbui palanki aplinka.

Laukiami rezultatai. Įgyvendindama strateginį planą, mokykla išliks progimnazija. Stipri vertybių sistema, geras mikroklimatas, jauki ir saugi aplinka, kvalifikuoti specialistai, gerai organizuotas ugdymo procesas, dėmesys kiekvienam mokiniui, efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais, socialiniais partneriais stiprins progimnazijos pozicijas. Optimizuojant progimnazijos patalpas, tvarkant aplinką, racionaliai bus panaudoti finansiniai ir žmogiškieji ištekliai.

 

PROGIMNAZIJOS ATRIBUTIKA

PROGIMNAZIJOS DAINA 

Pavasaris Varpena plaukia,

Pavasaris skamba širdy.

Mokykla iš tolo mus šaukia, mus šaukia,

Ir balsą visur jos girdi.

 

Priedainis:

Skambėk, aidėk,

Šveicarija, žemėj visoj.

Jauni visi, dalia šviesi,

Užgimus laisvoj Lietuvoj.

 

Per žemę žygiuoja jaunystė,

Su mokslu, darbais ir džiaugsmais.

Sau kelią, sau kelią mokykloj pramintą,

Žiedais pasivarsčius pirmais.

 

Priedainis.

 

Atverkime langus į saulę,

Šypsokimės saulei visi,

Kad būtų brangiojoj, brangiojoj mokykloj

Jaunystė vienodai šviesi.

 

Priedainis.

 

ISTORIJA

1924 m. buvo įsteigta Barborlaukio pradžios mokykla, kurioje mokėsi 32 mokiniai (I, II, III skyriai). Pirmoji mokytoja buvo Felicija Jakutavičaitė.

1952-1953 m.m. Barborlaukio pradžios mokykla veikė paskutinius metus. Jos vedėja buvo Stanislava Golkaitė. Mokykloje buvo 1-4 klasės, kuriose dirbo jau 4 mokytojai. Mokyklos patalpose veikė ir 5 klasė, kuri priklausė Ruklos septynmetei mokyklai.

1983 m. rugsėjo 1 d. Barborlaukio pradinė mokykla buvo reorganizuota į Dumsių septynmetę mokyklą. Mokykloje buvo šešios kasės (priauganti septynmetė), dirbo 7 mokytojai. Mokyklai vadovavo direktorė Birutė Reinikovienė. Direktorė dirbo vienerius metus (1953-1954).

1954-1955 m.m. mokykloje jau veikė septynios klasės, mokėsi 110 mokinių. Mokyklai vadovavo direktorius Juozas Valančius (1954-1958 – 4 metai).

Nuo 1958 m. Dumsių septynmetei mokyklai vadovavo direktorius Mykolas Jurkevičius (1958 -1972 – 14 metų). Mokėsi 134 mokiniai. Dirbo 11 mokytojų.

1961 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo aštuonmete. Nuo 1972 m. rugsėjo 1 d. mokyklai vadovavo direktorė Marija Valūnienė. Mokykloje dirbo 14 mokytojų, mokėsi 148 mokiniai. Direktorė dirbo 15 metų 1972-1987.

1973-1974 m.m. mokykla pradėjo dirbti kabinetine sistema (įrengti 5 kabinetai).

1981-1982 m.m. pradėjo mokytis šešiamečiai, 1983 m. šešiamečiai tapo pirmaklasiais.

1985 m. buvo pastatytas mokyklos priestatas. Jame buvo įrengtas chemijos-biologijos kabinetas su paruošiamaisiais, medžio ir metalo apdirbimo dirbtuvės, darbų ruošos kabinetas, mokytojų kambarys, direktoriaus kabinetas, rūbinė, sporto salė, valgykla, tualetai.

1986-1987 m.m. mokykla buvo pavadinta Dumsių nepilna vidurine mokykla.

1987 m. rugsėjo 1 d. mokykla pavadinta Dumsių devynmete mokykla. 7 metus mokyklai vadovavo direktorius Alfredas Misiūnas (1987-1994). Mokykloje mokėsi 142 mokiniai, dirbo 18 mokytojų.

1993 m. rugsėjo 20 d. Jonavos rajono valdybos potvarkiu Nr. 172 pv „Dėl vardų suteikimo mokykloms“ mokyklai suteiktas Šveicarijos pagrindinės mokyklos vardas.

Nuo 1994 m. rugsėjo 1 d. Šveicarijos pagrindinei mokyklai vadovauja direktorė Danutė Suchockienė.

1999 m. birželio 10 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 69 „Dėl 10-tų klasių steigimo pagrindinėse mokyklose“ nuo 1999 m. rugsėjo 1 d. Šveicarijos pagrindinėje mokykloje įsteigta 10 klasė. 1999-2000 m.m. mokėsi 139 mokiniai, dirbo 22 mokytojai.