PRADŽIA TEISINĖ INFORMACIJA Teisės aktai

Tvarkos

TEISĖS AKTAI

Darbo tvarkos taisyklės

Veiklių tėvų klubo nuostatai

IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Darbo su pedagogų registro duomenimis tvarka

Mokyklinio autobuso naudojimo tvarka

Mokyklos drabuotojų asmeninių daiktų naudojimo tvarka

Mokyklos darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka

Darbo su mokinių registro duomenimis tvarka

Psichologinės pagalbos teikimo tvarka

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka

Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarka

5-10 kl. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka

Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Jonavos rajono Šveicarijos pagrindinėje mokykloje tvarka

Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarka

Mokyklos pedagoginių darbuotojų budėjimo tvarka

Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarka

Kvalifikacijos tobulinimo ir lėšų panaudojimo tvarka

Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarka 

Saugaus elgesio taisyklės mokykliniame autobuse ir kelyje

Korupcijos prevencijos programa 2015-2019 metams

 Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka

 Priėmimo į mokyklą pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas tvarka

1-4 kl. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Mokinių nemokamo maitinimo tvarka

Pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo elektroninių dienynų tvarkymo nuostatai

Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarka

Mokinių ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo tvarka

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir pedagoginio švietimo tvarka

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarka

Specialiosios pedagogės pagalbos teikimo tvarka

Mokinių pažintinės veiklos lėšų naudojimo tvarka

Mokinių mokymo krūvių optimizavimo priemonių planas

Mokinių pedikuliozės epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tvarka

Paramos gavimo ir naudojimo tvarka

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarka

 

 Atnaujinta: 2017-09-10