Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė

Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybė

Specialiojo pedagogo pareigybė

Psichologo pareigybė

Logopedo pareigybė

Socialinio pedagogo pareigybė

Bibliotekininko pareigybė

Anglų kalbos mokytojo pareigybė

Biologijos mokytojo pareigybė

Chemijos mokytojo pareigybė

Civilinės saugos ir saugaus eismo mokytojo pareigybė

Dailės mokytojo pareigybė

Fizikos mokytojo pareigybė

Etikos mokytojo pareigybė

Geografijos mokytojo pareigybė

Istorijos mokytojo pareigybė

Informacinių technologijų mokytojo pareigybė

Technologijų mokytojo pareigybė

Tikybos mokytojo pareigybė

Fizinio ugdymo mokytojo pareigybė

Matematikos mokytojo pareigybė

Pradinio ugdymo mokytojo pareigybė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybė

Rusų kalbos mokytojo pareigybė

Lietuvių kalbos mokytojo pareigybė

Muzikos mokytojo pareigybė

Pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybė

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybė

Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojo pareigybė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybė

Mokytojo padėjėjo pareigybė

Duomenų įvesties operatoriaus pareigybė

Raštvedžio pareigybė

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Voveraitė“ ūkvedžio pareigybė

Budėtojo pareigybė

Elektriko pareigybė

Kiemsargio pareigybė

Katilinės kūriko pareigybė

Pagalbinio darbininko pareigybė

Statinių priežiūros darbininko pareigybė

Autobuso vairuotojo pareigybė

Valytojo pareigybė